Keskkonnajuhtimissüsteem (lühend KKJS) on osa organisatsiooni juhtimissüsteemist. Keskkonnajuhtimine võimaldab ettevõtetel läheneda arenduste, toodete, teenuste ja tegevustega kaasnevatele keskkonnaküsimustele süstemaatiliselt.

KKJS-i võivad juurutada igas suuruses ja tegevusvaldkonnas toimetavad organisatsioonid. KKJS-i võivad juurutada ka teenindusettevõtted, riigiasutused, samuti mittetulundusühingud.

Rahvusvahelisel tasandil on välja töötatud kaks standardit, mille nõuete täitmise kohta väljastatakse sertifikaate keskkonnajuhtimissüsteemi olemasolu kohta. Ülemaailmselt tuntakse ISO 14001 nõudeid, Euroopa Liidus on levinud ka EMAS nõuete kasutamine.

Keskkonnajuhtimissüsteeme edukalt rakendanud ja tõhusalt arendanud ettevõtted lõikavad kasu nii ettevõtte protsesside tõhusa juhtimise, ressursside kokkuhoiu ja negatiivsete keskkonnamõjude vähendamise pealt kui ka keskkonnaprobleemide ennetamisest ning nendest tuleneda võivate sanktsioonide vältimisest.

Pakume ettevõtetele abi keskkonnajuhtimissüsteemide juurutamisel ja arendamisel vastavalt ISO 14001 standardi või Euroopa Liidu keskkonnajuhtimis- ja -auditeerimissüsteemi EMAS nõuetele.

Meie poolt ettevõttes läbiviidavad keskkonnajuhtimissüsteemi etapid näevad tavapäraselt välja järgnevad:

  • kohalduvate keskkonnaalaste nõuete väljaselgitamine ja vastavuse hindamine;
  • keskkonnaalaste põhimõtete ja eesmärkide püstitamine;
  • tegevusega kaasnevate võimalike negatiivsete keskkonnamõjude väljaselgitamine ja maandamine;
  • töötajate ja organisatsiooni nimel tegutsevate isikute teadlikkuse suurendamine;
  • vajalike juhendite koostamine võimalike hädaolukordade või negatiivse keskkonnamõju vältimiseks;
  • keskkonnaalaste seirete ja mõõtmiste läbiviimine ning andmete analüüs;
  • keskkonnaalase tulemuslikkuse parendamine.

Keskkonnajuhtimis süsteemi protsesside ja süsteemi kui terviku juhtimist on võimalik saavutada, kasutades PDCA (planeeri-teosta-kontrolli-parenda) tsüklit koos üldise keskendumisega riskipõhisele mõtlemisele eesmärgiga võimalusi ära kasutada ning soovimatuid tulemusi ennetada.

Praegusel rohepöörde ajajärgul tõstab heal tasemel keskkonnajuhtimine oluliselt ettevõtte mainet, annab kindluse klinetidele ja koostööpartneritele ning parandab konkurentsivõimet.

2021. aasta alguse seisuga on Eestis 615 ISO 14001 standardi kohaselt sertifitseeritud ettevõtet (jooksvat ülevaadet sertifitseeritud ettevõtetest saab Eesti Kvaliteediühingu koduleheküljelt).

Professionaalsete konsultantide kaasamine aitab kokku hoida organisatsiooni töötajate aega ja saavutada kergema vaevaga töökindlad tulemused!

Võtke meiega ühendust!