Kirjutame siinkohal lahti kõik tarneklauslid. Teeme seda läbi nelja erineva näite, mille alusel saavad sulle tarneklauslid palju selgemaks kui varem. Lisaks sellele leiad artikli lõpust kokkuvõtva tabeli, kus toodud ära ostja ja müüja kohustused iga tarneklausli kohta.

Tarneklauslid jagunevad kaheks: tarneklausleid EXW, FCA, DAT, DAP, CPT, CIP, DDP kasutatakse kõikide transpordiliikide  puhul (mere-, maantee- ja lennutransport) ning tarneklausleid FAS, FOB, CFR, CIF kasutatakse ainult meretranspordi puhul.

Juhime tähelepanu sellele, et erinevate tarneklauslite puhul kehtivad ostjatele ja müüjatele erinevad  kohustused ning sellest sõltub kelle kanda jäävad kulud.  Näiteks tarneklauslite CFR, CIF ja FAS puhul peab kauba saaja tasuma sadamakulud sihtsadamas ise ning korraldama kauba transpordi sadamast kuni enda asukohani.

On üsna sage juhtum, kus Hiinast kauba tellimisel on saatja poolt pakutav transpordihind väga odav, kuid transport on korraldatud vaid sihtsadamani, näiteks Muuga sadamani. Sind, kui kauba saajat võib eesoodata ebameeldiv üllatus, kus sadamakulud pead tasuma sina ise, kui kaup on juba Muugale jõudnud.

Tarneklauslid

Incoterms – International Commercial Terms ehk Rahvusvahelised Kaubanduse Terminid. Enne 2011. aastat kehtisid Incoterms® 2000, alates 01.01.2011 on aluseks  Incoterms® 2010. Tarneklausel ehk tarnetingimus reguleerib müüja ja ostja vahelised kohustused, õigused ning kulude ja riskide jaotuse transpordi käigus.

Tarneklauslid koosnevad kolmetähelisest lühendist millele  järgneb:

  • koht, kus kaup tehakse ostjale kättesaadavaks, näiteks saatja ladu,
  • nimetatud lähetamissadam,
  • nimetatud sihtsadam,
  • nimetatud sihtkoht.

Tarneklauslid mida kasutatakse nii maantee-, mere- kui ka lennutranspordi puhul

Näited:

Eksport

Sina Eesti ettevõttena müüd oma kauba Norra ettevõttele. Kauba pealelaadimise koht on näiteks Paide ning mahalaadimise koht Norra ettevõttel on Oslo.

Import

Sina Eesti ettevõttena ostad kaupa Türgi ettevõttelt. Kauba pealelaadimise koht on Istanbul ning sinu ettevõtte asukoht ehk mahalaadimise koht on Pärnu.

Incoterms 2010

EXW – Ex Works (…named place / … laadimiskoht määratud)

Müüja teeb kaubad kättesaadavaks ostjale enda juures või muus asukohas, sealjuures ei kuulu müüja kohustuste hulka kauba ekspordi tollivormistus ja veokile laadimine. Ostja kannab kõik riskid ja kulud, mis on seotud ja järgnevad kauba pealelaadimisele müüja nimetatud laadimiskohast. Müüja ei vastuta kauba pealelaadimise eest ostja transpordivahendile ega ekspordi tolliformaalsuste täitmise eest, kui müügilepingus ei ole kokkulepitud, et transpordi korraldab müüja.

Näiteks:

Eksport   (pealelaadimine Paide / mahalaadimine Oslo)

Tarneklausliks on näiteks EXW Paide. Eesti ettevõte peab tegema kauba kättesaadavaks pealelaadimiseks, kuid transpordi korraldab Norra ettevõte ehk ostja, kes vastutab ka kauba pealelaadimise eest. Kui Norra poolt saadetud vedaja tuleb pealelaadimisele, siis on sinu kohustus teha kaup pealelaadimiseks kättesaadavaks. Kui müügilepingus on kokku lepitud, et transpordi korraldab Eesti ettevõte, siis vastutad sina saatjana kauba pealelaadimise eest transpordivahendisse.

Import (pealelaadimine Istanbul / mahalaadimine Pärnu)

Tarneklausliks on näiteks EXW Istanbul. Türgi ettevõte peab tegema kauba kättesaadavaks pealelaadimiseks, kuid transpordi korraldab Eesti ettevõte. Pealelaadimise eest vastutab osapool, kes korraldab transpordi. Kui müügilepingus on kokku lepitud, et transpordi korraldab Türgi ettevõte, vastutab saatjana kauba pealelaadimise eest transpordivahendisse tema.

FCA – Free Carrier (…named place/ … laadimiskoht määratud)

Tarneklauslit FCA kasutatakse kõikide transpordiliikide puhul – müüja veab kaubad ostjaga kokkulepitud (veofirma) asukohta, müüja kohustuste hulka kuulub kauba ekspordi tollivormistus. Kui määratud laadimiskoht on müüja asukohas, siis on müüja vastutav kauba veokile laadimise eest. Kui määratud laadimiskoht on veofirma asukohas, siis on müüja vastutav kauba veokile laadimise eest, kuid ei ole kohustatud seda maha laadima.

Tavaliselt korraldab ekpordi tollivormistuse ettevõtte, kes on kauba reaalne müüja. Kui kauba müüja asukoht on erinev pealelaadimise kohast, siis tarneklausel on pealelaadimise koht, mitte müüja ettevõtte asukoht.

Näiteks:

Eksport (pealelaadimine Paide / mahalaadimine Oslo)

Eesti ettevõte peab tegema kauba kättesaadavaks pealelaadimiseks lepingus kokkulepitud kohas, kui transpordi korraldab Norra ettevõte ehk ostja. See võib olla ka ostja poolt määratud ladu. Kui müügilepingus on kokku lepitud, et transpordi Norra korraldab sinu ettevõtte kauba müüjana ise, siis vastutad saatjana kauba pealelaadimise eest transpordivahendisse.

Kui kauba laadimiskoht on müüja asukohas, siis kasutatakse tarneklauslit FCA Paide ning müüja on kohustatud ka teostama ekspordi tollivormistuse. Kui kauba pealelaadimise asukohaks ei ole müüja asukoht, näiteks FCA Tartu, ei kuulu müüja kohtustuste hulka ekspordi tollivormistus.

Import (pealelaadimine Istanbul / mahalaadimine Pärnu)

Impordi puhul on tarneklausliks FCA Istanbul juhul, kui kauba pealelaadimise koht on müüja asukohas ning kaupa ei transpordita pealelaadimiseks teise asukohta. Kui kauba pealelaadimine toimub müüja asukohas, siis vastutab tollivormistuse eest kauba müüja. Kui kauba pealelaadimine ei toimu müüja asukohas, siis ei kuulu ekspordi tollivormistus kauba saatja kohustuste hulka. Näiteks kauba müüja asukoht on Istanbulis, aga kaup ise asub Manisia linnas, siis on tarneklausliks FCA Manisia ning müüja kohustus ei ole ekspordi tollivormistus, kui lepingus ei ole kokku lepitud teisiti.

DAT – Delivered at Terminal (…named terminal of destination)

Müüja on kauba tarninud, kui saabuvalt veovahendilt mahalaaditud kaup on antud ostja käsutusse nimetatud terminalis, nimetatud sihtsadamas või sihtkohas. “Terminal” tähendab ükskõik millist kaetud või katmata kohta, nagu kai, ladu, konteineriaed või auto-, raudtee- või õhuveo terminal. Müüja kannab kogu riski kauba kohaletoomisel ja mahalaadimisel nimetatud sadama või sihtkoha terminalis. Ka selle klausli puhul rõhutatakse täpse punkti määramise vajadust nimetatud sihtkoha piires, sest selle punktini kannab müüja kõik kulud ja riskid.

Eksport (pealelaadimine Paide / mahalaadimine Oslo)

Eesti ettevõte korraldab kauba transpordi kauba mahalaadimiskohta. Selleks on kas ladu, kai või muu terminal. Eesti ettevõte müüjana kannab kogu riski ning kohustuste hulka kuulub nii ekspordi tollivormistus, kauba pealelaadimine kui ka mahalaadimine terminalis. Tarneklausliks on DAT Oslo. Kauba transpordi terminalist kauba saaja asukohta korraldab kauba saaja ise.

Import (pealelaadimine Istanbul / mahalaadimine Pärnu)

Türgi ettevõte korraldab kauba transpordi Eestisse terminalini. Kauba saatja, Türgi ettevõte, kannab kogu riski ning kohustuste hulka kuulub ekspordi tollivormistus. Tarneklausel sõltub sellest, kuhu tolliterminali kaup Eestis tuuakse. Kui kaup tuuakse Tallinna tolliterminali on tarneklausliks DAT Tallinn. Kui kaup viiakse Pärnu tolliterminali, siis on tarneklausliks DAT Pärnu. Kauba transpordi terminalist kauba saaja asukohta korraldab kauba saaja ise.

DAP – Delivered at Place (…named point of destination)

Müüja on kauba tarninud, kui saabuval veovahendil mahalaadimiseks valmis kaup on antud ostja käsutusse nimetatud sihtkohas. Müüja kannab kogu riski, mis kaasneb kauba kohale toomisega nimetatud kohta.

Eksport (pealelaadimine Paide / mahalaadimine Oslo)

Eesti ettevõte korraldab kauba transpordi kauba ostja poolt määratud mahalaadimiskohta. Eesti ettevõte müüjana kannab kogu riski kuni kauba mahalaadimiskohani ning kohustuste hulka kuulub nii ekspordi tollivormistus, kauba pealelaadimine kui ka mahalaadimine. Tarneklausel DAP Oslo.

Import (pealelaadimine Istanbul / mahalaadimine Pärnu)

Türgi ettevõte korraldab kauba transpordi Eestisse, mahalaadamiskohta Pärnu. Kauba saatja, Türgi ettevõte, kannab kogu riski kuni kauba mahalaadimiskohani ning kohustuste hulka kuulub ekspordi tollivormistus. Tarneklausliks kauba mahalaadimise koht ehk DAP Pärnu.

CPT – Carriage Paid To (…named place of destination)

Tarneklauslik CPT kasutatakse kõikide transpordiliikide puhul ning müüja kohustuste hulka kuuluvad transpordi korraldamine ja selle eest tasumine kuni sihtpunktini ja ekspordi tollivormistus.

Kui kasutatakse CPT tarneklauslit, on müüja oma tarnekohustuse täitnud siis, kui ta annab kauba üle vedajale, mitte siis, kui kaup jõuab sihtkohta.

Eksport  (pealelaadimine Paide / mahalaadimine Oslo)

Eesti ettevõte korraldab kauba transpordi kauba ostja poolt määratud mahalaadimiskohta. Eesti ettevõte müüjana kannab kogu riski kuni kauba mahalaadimiskohani ning kohustuste hulka kuulub nii ekspordi tollivormistus, kauba pealelaadimine kui ka mahalaadimine. Tarneklausel CPT  Oslo.

Import (pealelaadimine Istanbul / mahalaadimine Pärnu)

Türgi ettevõte korraldab kauba transpordi Eestisse mahalaadimiskohta Pärnu. Kauba saatja, Türgi ettevõte, kannab kogu riski kuni kauba mahalaadimiskohani ning kohustuste hulka kuulub ekspordi tollivormistus. Tarneklausliks kauba mahalaadimise koht ehk CPT Pärnu.

CIP- Carriage and Insurance Paid To (…named place of destination)

Tarneklauslit CIP kasutatakse kõikide transpordiliikide puhul ning müüja kohustuste hulka kuuluvad transpordi korraldamine ja selle eest tasumine kuni sihtpunktini, ekspordi tollivormistus ja kindlustuslepingu sõlmimine ostja kasuks.

Kui kasutatakse CIP tarneklauslit, on müüja oma tarnekohustuse täitnud siis, kui ta annab kauba üle vedajale, mitte siis, kui kaup jõuab sihtkohta.

Eksport  (pealelaadimine Paide / mahalaadimine Oslo)

Eesti ettevõte korraldab kauba transpordi kauba ostja poolt määratud mahalaadimiskohta. Eesti ettevõte müüjana kannab kogu riski kuni kauba mahalaadimiskohani ning kohustuste hulka kuulub nii ekspordi tollivormistus, kauba pealelaadimine kui ka mahalaadimine. Eesti ettevõtte on kohustatud sõlmima kindlustuslepingu ostja ehk Norra ettevõtte kasuks. Tarneklausliks on CIP Oslo.

Import (pealelaadimine Istanbul / mahalaadimine Pärnu)

Türgi ettevõte korraldab kauba transpordi Eestisse mahalaadimiskohta Pärnu. Kauba saatja, Türgi ettevõte, kannab kogu riski kuni kauba mahalaadimiskohani ning kohustuste hulka kuulub ekspordi tollivormistus. Türgi ettevõte on kohustatud sõlmima kindlustuslepingu Eesti ettevõtte kasuks. Tarneklausliks on kauba mahalaadimise koht ehk CIP Pärnu.

DDP – Delivered Duty Paid (…named place of destination)

Tarneklauslit DDP kasutatakse kõikide transpordiliikide puhul ning müüja kohustuste hulka kuuluvad transpordi korraldamine ja selle eest tasumine kuni ostja asukohani sihtpunktis, lisaks impordi tollivormistus (sh riigilõiv, litsentsid).

Eksport (pealelaadimine Paide / mahalaadimine Oslo)

Eesti ettevõte korraldab kauba transpordi kauba ostja poolt määratud mahalaadimiskohta. Eesti ettevõte müüjana kannab kogu riski kuni kauba mahalaadimiskohani ning kohustuste hulka kuulub nii ekspordi tollivormistus, kauba pealelaadimine kui ka mahalaadimine. Eesti ettevõtte kohustuste hulka kuulub ka impordi tollivormistus Norras (sh riigilõiv, litsentsid). Tarneklausliks on DAP Oslo.

Import (pealelaadimine Istanbul / mahalaadimine Pärnu)

Türgi ettevõte korraldab kauba transpordi Eestisse mahalaadamiskohta Pärnu. Kauba saatja, Türgi ettevõte, kannab kogu riski kuni kauba mahalaadimiskohani ning kohustuste hulka kuulub ekspordi tollivormistus. Türgi ettevõte kohustuste hulka kuulub ka impordi vormistus Eestis (sh riigilõiv, litsentsid). Tarneklausliks kauba mahalaadimise koht ehk DAP Pärnu.

Incoterms 2000 ( kasutatakse harva)

DDU – Delivered Duty Unpaid (…named place of destination)

Tarneklauslit DDU kasutatakse kõikide transpordiliikide puhul ning müüja kohustuste hulka kuuluvad transpordi korraldamine ja selle eest tasumine kuni ostja asukohani sihtpunktis. Mahalaadimis- ja impordi tollivormistuskulud kannab ostja.

Eksport (pealelaadimine Paide / mahalaadimine Oslo)

Eesti ettevõte korraldab kauba transpordi kauba ostja poolt määratud mahalaadimiskohta. Kauba mahalaadimise eest ja impordi tollivormistuse eest vastutab Norra ettevõte. Tarneklausiks on DDU Oslo.

Import (pealelaadimine Istanbul / mahalaadimine Pärnu)

Türgi ettevõte korraldab kauba transpordi kauba saaja poolt mahalaadimiskohta. Kauba mahalaadimise ja impordi tollivormistuse eest vastutab Eesti ettevõte. Tarneklausliks on DDU Pärnu.

Meretransport

Eksport

Eesti ettevõte müüb kauba USA ettevõttele. Kauba pealelaadimise koht on Tartu ning kaup väljub Muuga sadamast ning mahalaadimise koht on California ja laeva väljumise sadam Richmond.

Import

Eesti ettevõtte ostab kaupa Hiina ettevõttelt. Hiina ettevõtte asukoht on Jiangsu, lähim sadam on Qingdao ning mahalaadimise koht on Võru (sadam Muuga).

Incoterms 2010

FAS – Free Alongside Ship (…named port of shipment)

Tarneklauslit FAS kasutatakse meretranspordi puhul ja müüja veab kaubad ostjaga kokkulepitud sadamakaile ning müüja kohustuste hulka kuulub kauba ekspordi tollivormistus.

Eksport (pealelaadimine Tartu – sadam Muuga / mahalaadimine California (USA) – sadam Richmond)

Eesti ettevõte korraldab kauba transpordi sadamasse kust laev väljub ehk üleval oleva näite puhul on tarneklausliks FAS Muuga. Eesti ettevõtte kohustuste hulka kuulub ekspordi tollivormistus ja kohustused lõpevad, kui müüja on toimetanud kauba Muuga sadamasse. Sadamakulud nii  Muuga kui ka Richmondi sadamas peab tasuma kauba ostja, lisaks korraldab ostja kauba transpordi  Richmondi sadamast kuni sihtkohtani Californias ise.

Import (pealelaadimine Jiangsu (Hiina) – sadam Qingdao / mahalaadimine Võru – sadam Muuga)

Hiina ettevõte kohustus on toimetada kaup Qingdao sadamasse ning vormistada kauba ekspordi tollivormistus. Tarneklausel on FAS Qingdao. Kauba transpordi Qingdao sadamast korraldab Eestisse kauba saaja ehk Eesti ettevõte. Sadamakulud nii Richmondi kui ka Muuga sadamas pead tasuma sina kui kauba ostja ja korraldama kauba transpordi Muuga sadamast kuni sihtkoha Võruni.

FOB – Free On Board (…named port of shipment)

Tarneklauslit FOB kasutatakse meretranspordi puhul ja müüja kohustused lõpevad, kui kaup on laaditud laevatekile ning müüja kohustuste hulka kuulub kauba ekspordi tollivormistus.

Eksport (pealelaadimine Tartu – sadam Muuga / mahalaadimine California (USA) – sadam Richmond)

Eesti ettevõte korraldab kauba transpordi sadamasse kust laev väljub ehk üleval oleva näite puhul on tarneklausliks on FOB Muuga. Eesti ettevõtte kohustuste hulka kuulub ekspordi tollivormistus ning kohustused lõpevad kui kaup on laaditud laevatekile. Transpordi sihtkohta Californiasse korraldab kauba ostja.

Import (pealelaadimine Jiangsu (Hiina) – sadam Qingdao / mahalaadimine Võru – sadam Muuga)

Hiina ettevõte kohustus on toimetada kaup Qingdao sadamasse ning vormistada kauba ekspordi tollivormistus ja kohustused lõpevad, kui kaup on laaditud laevatekile. Tarneklausel on FOB Qingdao. Kauba transpordi Qingdao sadamast korraldab kauba saaja ehk Eesti ettevõte.

CFR – Cost and Freight (…named port of destination)

Tarneklauslit CFR kasutatakse meretranspordi puhul ja müüja kohustused lõpevad, kui kaup on sihtsadamas laevatekilt maha laaditud ning müüja kohustuste hulka kuuluvad kauba ekspordi tollivormistus ja transport kuni sihtsadamani.

Kui kasutatakse CFR tarneklauslit, on müüja oma tarnekohustuse täitnud siis, kui ta annab kauba üle vedajale, mitte siis, kui kaup jõuab sihtkohta

Eksport (pealelaadimine Tartu – sadam Muuga / mahalaadimine California (USA) – sadam Richmond)

Eesti ettevõte müüjana korraldab kauba transpordi sihtkoha sadamani, milleks on eelpool oleva näite puhul Richmondi sadam. Eesti ettevõtte kohustuste hulka kuulub ka ekspordi tollivormistus. Eesti ettevõtte kohustused lõpevad, kui kaup on laevatekilt maha laetud. Tarneklausliks on CFR Richmond. Tarneklausli CFR puhul tasub kauba saaja sadamakulud ise ning korraldab kauba transpordi Richmondi sadamast kuni kauba saaja asukohani Californias.

Import (pealelaadimine Jiangsu (Hiina) – sadam Qingdao / mahalaadimine Võru – sadam Muuga)

Hiina saatja korraldab kauba transpordi kuni Eesti sadamani, milleks on eelpool oleva näite puhul Muuga sadam. Saatja kohustuste hulka kuulub ka ekspordi tollivormistus. Hiina saatja kohustused lõpevad, kui kaup on laevatekilt maha laetud Muuga sadmas. Tarneklausliks on CFR Muuga. Tarneklausli CFR puhul tasud Sina kauba saajana sadamakulud  ise ning korraldad kauba transpordi Muuga sadamast kuni enda ettevõtte asukohani Võrus.

CIF – Cost, Insurance and Freight (…named port of destination)

Tarneklauslit CIF kasutatakse meretranspordi puhul ja müüja kohustused lõpevad, kui kaup on sihtsadamas laevatekilt maha laaditud. Müüja kohustuste hulka kuuluvad kauba ekspordi tollivormistus, transport kuni sihtsadamani ja kindlustuslepingu sõlmimine ostja kasuks.

Kui kasutatakse  CIF tarneklauslit,  on müüja oma tarnekohustuse täitnud siis, kui ta annab kauba üle vedajale, mitte siis, kui kaup jõuab sihtkohta

Eksport (pealelaadimine Tartu – sadam Muuga / mahalaadimine California (USA) – sadam Richmond)

Eesti ettevõte müüjana korraldab kauba transpordi sihtkoha sadamani, milleks on eelpool oleva näite puhul Richmondi sadam. Eesti ettevõtte kohustuste hulka kuulub nii ekspordi tollivormistus kui ka kindlustuslepingu sõlmimine kauba ostja kasuks. Eesti ettevõtte kohustused lõpevad, kui kaup on laevatekilt maha laetud. Tarneklausliks on CIF Richmond. Tarneklausli CIF puhul tasub kauba saaja sadamakulud ise ning korraldab kauba transpordi Richmondi sadamast kuni kauba saaja asukohani Californias.

Import (pealelaadimine Jiangsu (Hiina) – sadam Qingdao / mahalaadimine Võru – sadam Muuga)

Hiina saatja korraldab kauba transpordi kuni Eesti sadamani, milleks on eelpool oleva näite puhul Muuga sadam. Saatja kohustuste hulka kuulub nii ekspordi tollivormistus kui ka kindlustuslepingu sõlmimine kauba ostja kasuks. Hiina saatja kohustused lõpevad, kui kaup on laevatekilt maha laetud. Tarneklausli CFR puhul tasud sina kauba saajana sadamakulud  ise ning korraldad kauba transpordi Muuga sadamast kuni enda ettevõtte asukohani Võrus.

KÜSI NÕU MEIE SPETSIALISTILT!