Probleemtooteregister, ametliku lühendiga Proto loodi 2006. aastal.

Probleemtooteregister on jäätmeseaduse § 261 alusel loodud riiklik register, kuhu koondatakse andmed probleemtoodete tootjate kohta. Probleemtooteregistris hoitakse ja töödeldakse andmeid Eestis toodetud, Eestisse sisseveetud ja Eestist väljaveetud probleemtoodete ja probleemtoodetest tekkinud jäätmete taaskasutamisest.

Probleemtoode on toode, mille jäätmed põhjustavad või võivad põhjustada tervise- või keskkonnaohtu, keskkonnahäiringuid või keskkonna ülemäärast risustamist.

Probleemtoodete hulka kuuluvad:

  • patareid ja akud;
  • PCB-sid sisaldavad seadmed;
  • mootorsõidukid ja nende osad, sh rehvid;
  • elektri- ja elektroonikaseadmed ja nende osad;
  • vanarehvid.

Probleemtooteregistrile tuleb andmeid esitada tootjatel, kes:

  1. oma kaubamärgi või -nimetuse all valmistavad ja müüvad tooteid;
  2. tegelevad teiste poolt valmistatud toodete edasimüügiga;
  3. impordivad tooteid Eestisse nende turustamise või edasimüümise eesmärgil.

Tootjaks ei loeta isikut, kes ainult rahastab rahastamiselepingu alusel (nt pank). Kui rahastaja tegutseb ka edasimüüjana, siis on tegemist juba tootjaga jäätmeseaduse mõistes.

Tootja on kohustatud tagama tema valmistatud, edasimüüdud või sisseveetud probleemtootest tekkivate jäätmete kokkukogumise ja nende taaskasutamise või nende kõrvaldamise ja omama selle kohustuse täitmiseks piisavat tagatist.

Tootja on kohustatud end registreerima probleemtooteregistris ja esitama registrisse andmeid turule lastud probleemtoodete ning kogutud ja taaskasutatud probleemtoodetest tekkinud jäätmete kohta. Tootjal on võimalik valida, kas ta täidab kohustused probleemtooteregistri ees individuaalselt või annab kohustused üle tootjavastutusorganisatsioonile.

Andmed esitatakse registrile kord kvartalis. Andmete esitamise tähtaeg on igale kvartalile järgneva kuu 25. kuupäevaks.

Andmed aruande perioodil valmistatud, edasimüüdud või sisseveetud probleemtoodetest on võimalik esitada registrisse kandmiseks volitatud töötlejale digitaalselt digiallkirjaga kinnitatult või olles autoriseeritud kasutaja kasutades veebipõhist andmebaasi.

 

Allikas: www.Rmp.ee