Alates 2023. aastast tuleb pakendiregistrisse esitada korduskasutuspakendite osas täiendavad andmeid. Täiendavate andmete küsimine on ettevõtetel tekitanud küsimusi, seega otsustasime korduskasutuspakendi deklareerimise olulisemad mõisted ja põhimõtted lihtsalt lahti kirjutada.

Korduskasutuspakend on pakend, mis on kavandatud, valmistatud ja turule lastud olelusringi
jooksul mitmeks veo- või kasutuskorraks, mida täidetakse või kasutatakse uuesti samal
eesmärgil, milleks ta valmistati.

Pakendiregister ootab pakendiettevõtjatelt järgmisi andmeid:

  • esmakordselt turule lastud korduskasutuspakendite mass (tonnides) – ehk korduskasutuspakendid, mis lasti Eesti turule esmakordselt (uued pakendid);
  • aasta jooksul kasutatud korduskasutuspakendite kogus kokku (tonnides) – ehk korduskasutuspakendid (nii uued kui ka kasutatud), mida aasta jooksul kasutati kauba pakendamiseks kokku;
  • keskmine ringluskordade arv – info selle kohta, mitu korda ühte korduskasutuspakendit kalendriaasta jooksul korduvalt kasutatakse;
  • käibelt kõrvaldatud korduskasutuspakendite mass (tonnides) – info selle kohta, kui palju korduskasutuspakendeid muutus kasutuskõlbmatuteks (mida ei saanud enam korduvalt kasutada ja anti jäätmetena üle jäätmekäitlejale;

Pakendi korduskasutatavana deklareerimise eeldused :

  • Kaupade Eesti turule toomise (edaspidi importimise) käigus tekkivate pakendite uuestikasutamine kaupade ümberpakendamiseks ei tähenda automaatselt seda, et pakendiettevõtja laseb Eesti turule korduskasutuspakendeid;
  • Kui pakendid ei ole disainitud korduskasutatavateks, kuid pakendiettevõtja soovib neid ikkagi teatud pakendite ümberpakendamiseks kasutada, siis tuleks sellised pakendid deklareerida importimisel turule lastud ühekorrapakenditena, kuid järgmist kasutusringi ei ole vaja pakendiaruandluses deklareerida, sest tegemist olemuselt ei ole korduskasutuspakendiga. Ettevõte oma tegevusega pikendab ühekorrapakendi eluiga.
  • Kui pakendiettevõtja ei ole loonud pakendite korduskasutussüsteemi ning puudub dokumenteeritud info pakendite edasise kasutamise kohta, siis tuleks sellised pakendid deklareerida kui ühekorrapakendid.
  • Juhul kui pakendid on disainitud korduvalt kasutamiseks ning ettevõte on loonud ka korduskasutussüsteemi (nt pakendid võetakse tarbijatelt pärast kasutamist tagasi ja täidetakse uuesti), siis sellisel juhul on tegemist korduskasutuspakenditega ja tuleks deklareerida pakendiaruandluses vastavalt.

Kui ülaltoodud eeldused pole täidetud, siis tuleb pakendid korduskasutuspakendi deklaratsioonis esitada ühekorrapakenditena.

Täiendavate küsimuste korral võtke meiega ühendust – info@1Aruandlus.ee või 53436944.