Kuna hiljemalt 1. septembriks peavad sajad pakendiettevõtjad pakendiregistrile esitama auditeeritud pakendiaruande, siis on praegu õige aeg audiitorkontrolliks ette valmistama hakata.

Pakendiaruande esitamise tähtaeg on nii pakendiettevõtjale kui taaskasutusorganisatsioonile sama ehk kaheksa kuud pärast kalendriaasta lõppu, st 1. septembriks. Soovime siinjuures juhtida tähelepanu audiitorkontrolliga kaasnevale halduskoormuse suurenemisele. Pakenditega tegelevatel ettevõtetel tuleks veenduda, et ollakse vastavuses kõikide seaduses kehtestatud nõuetega, et seejärel alustada arutelu audiitoritega pakendiaruande auditeerimiseks.

Millised andmed tuleb pakendiregistrile esitada?

Pakendiregistrile esitatakse audiitori poolt kontrollitud andmed:

 • pakendi ja pakendimaterjali liikide kaupa korduskasutuspakendi;
 • turule lastud kauba pakendi massi;
 • pakendijäätmete taaskasutamise kohta.

Mida tuleks teha enne pakendiaruande auditiga alustamist?

Enne auditi läbiviimist tuleb näiteks üle vaadata, kas ettevõttes on kehtestatud sisekorra eeskirjad, mis reguleerivad pakendite käitlemist ja arvestust ja kas need on vastavuses pakendiseadusega:

 • kas on liikide kaupa välja toodud, millised pakendid ja pakendimaterjalid on kasutusel;
 • kuidas veendutakse, et kõik ettevõtte tegevuses kasutusel olevad pakendiliigid on arvestusse kaasatud;
 • kuidas toimib arvestus pakendimaterjali massi üle (arvestusmeetod, -mudel) jne.

Lisaks ülaltoodule tuleb pakendiaruande audiitorkontrolli käigus tähelepanu pöörata ka järgmistele punktidele:

 • kas ettevõtte tegevus on olulises osas vastavuses kehtestatud sise-eeskirjaga;
 • kas pakendite ja pakendimaterjali liikide osas on sisse viidud korrektne ja kõikehõlmav arvestus;
 • kas pakendite ja pakendimaterjalide osas on sisse viidud eraldi arvestus pakendiaktsiisi seaduse mõistes;
 • kas toimuvad kontrollkaalumised (nii homogeense kui ka heterogeense pakendi puhul);
 • kas kasutatavad arvestusmeetodid on asjakohased;
 • kas ettevõttes on kinnitatud pakendiarvestusega seotud isikud, kelle kohustuseks on kontrollida sise-eeskirjade toimimist ja järgimist praktikas jne.

Audiitorkontroll tuleb läbi viia kooskõlas rahvusvaheliste standarditega. Kokkuvõttes koostab audiitor kontrolli aruande, kus ta kinnitab aruandluse vastavust kehtestatud regulatsioonidele ja ettevõttesiseselt kehtestatud arvestusmeetoditele ning annab oma hinnangu pakendiregistrisse esitatud andmete õigsuse kohta.

Pakendiaruande auditeerimine viiakse läbi kahes osas

I etapis intervjueeritakse pakendiarvestusega seotud isikuid, tutvutakse kehtestatud sise-eeskirjadega ja kontrollitakse nende järgimist. I etapp annab kindluse, et pakendiaruandluses on kajastatud kõik ettevõttes ringlevad pakendid ja pakendimaterjalid. Samuti võrreldakse kvartali pakendiaruandes kajastatud näitajaid sisemises arvestuses kajastatud numbritega, tutvutakse algdokumentidega, teostatakse kontrollkaalumisi, kontrollitakse, kas kasutatavad arvestusmeetodid on asjakohased jne.

I etapi tulemusena esitab audiitorfirma kirjaliku kokkuvõtte oma tähelepanekutest ning vajadusel esitatakse ettevõtte juhtkonnale soovitused süsteemi täiendamiseks, et koos leida sobivad lahendused.

II etapis toimub ettevõtte juhtkonna poolt koostatud aastase pakendiaruande auditeerimine.

II etapi tulemusena esitatakse pakendiregistrile esitamiseks mõeldud audiitori arvamus.

Selleks, et audiitorfirma saaks teha Teile asjakohast pakkumist pakendiaruande auditeerimiseks, tuleks ette valmistada eelinfo:

 • pakendiregistrile või TKO-le esitatud viimane pakendiaruanne,
 • hetkel ettevõttes kehtivad sise-eeskirjad, mis reguleerivad pakendite käitlemist ja arvestust.

1Aruandlus OÜ meeskonnal on pakendiaruande auditeerimise kogemused, seega võib pakendiauditiga seotud küsimustes julgelt meie poole pöörduda! Rohkem infot meie kogemustest leiab kodulehe rubriigi alt – About us.

Allikas: https://www.grantthornton.ee

Autor: Tarmo Rahkama