2015. aastal muutunud pakendiseadus tõi kaasa mitmeid olulisi muudatusi nii pakendiettevõtja kui ka audiitori jaoks. Samas on jäänud piisava tähelepanuta, et 2016. aasta märtsis jõustus pakendiregistri põhimääruse muudatus, millega pikendati pakendiandmete registrisse esitamise tähtaega 1. septembrini. 

Kehtiva pakendiregistri põhimääruse leiab siit.

Jõustunud muudatuse kohaselt tuleb ettevõtetel, kellel on kohustus pidada arvestust pakendi üle, esitada eelmise kalendriaasta kohta pakendiregistrisse turule lastud pakendite kohta andmed 1. septembriks varasema 30. juuni asemel.

Lisaks eeltoodule tehti pakendiregistri põhimääruses veel mõningaid väiksemaid muudatusi, mis puudutasid Keskkonnaagentuuri poolt Keskkonnaministeeriumile pakendimaterjali liigi massi kohta andmete esitamise tähtaega, vandeaudiitori audiitorkontrolli kokkuvõtte pakendiregistrisse kandmist ning registrisse kantud andmete kaitset.

Millele tasuks pakendiettevõtjal tähelepanu pöörata seoses muudatusega?

Kuigi 2015. aasta pakendiseaduse muudatus tõi kaasa alanenud pakendiauditi piirmäärad, on audiitorkontrolli kohustusega ettevõtteid endiselt palju. Kui varasemalt langes pakendiaruande auditeerimise periood kokku majandusaasta aruande auditeerimisega ning seetõttu audiitorite suure töökoormuse tõttu võis pakendiettevõtjal audiitori leidmine olla keerukas, siis nüüd peaks audiitori leidmine muutuma mõnevõrra lihtsamaks. Sellest hoolimata tuleks audiitori otsimisega ning pakendiaruande auditeerimises kokkuleppimisega tegeleda juba varakult, mitte jätta seda viimase hetke peale.

Pakendiaruande esitamise tähtaja nihutamine hilisemaks ei tähenda, et soovitaks pakendiarvestusega tegeleda pärast majandusaasta aruande koostamist. Nimelt kaasneb turule lastava pakendiga teenustasu taaskasutusorganisatsioonidele ning need kulud peaksid kuuluma finantsraamatupidamises perioodi, mil pakend turule lasti. Äärmuslikul juhul oluline viga pakendiarvestuses võib põhjustada ka olulise vea majandusaasta aruandes.

Pikendatud tähtaeg annab teoreetiliselt võimaluse parandada pakendiaruandes andmeid kuni 1. septembrini. Samas on ka taaskasutusorganisatsioonidel oluline saada õigeid pakendikoguseid enne 1. septembrit oma tulude ja kulude arvestamiseks ning kajastamiseks aastaaruandes. Hiljem ei pruugi taaskasutusorganisatsioon enam nõus olla paranduste tegemisega.

Lõpetuseks

Lõpetuseks rõhutaksime asjaolu, mis valdavalt on põhjustanud vigu pakendiarvestuses ja märkuse audiitori aruandes ning millele tuleks pakendiaruande koostamisel kindlasti tähelepanu pöörata. Pakendiaruannete kontrollimise käigus on selgunud, et pakendiettevõtjatele valmistab praktikas enim raskust õigete pakendikaalude leidmine, seda eriti puitaluste osas.

Siin tegelikult saaksid taaskasutusorganisatsioonid aidata oma kliente jagades tüüpilisemate pakendite näidiskaale – õigete andmete esitamine peaks olema mõlema osapoole huvi. Näidis kontrollkaalud oleksid  abistavaks informatsiooniks pakendiarvestuse pidamisel ning aruande koostamisel.

Autorid: Mari Usin ja Kaido Vetevoog

Allikas: http://www.rmp.ee/ettevotlus/kasulik/pakendiaruande-uus-tahtaeg-mida-ettevotjal-tasuks-silmas-pidada-2016-04-18