Aastaks 2025 tekib kõigil Euroopa Liidu (EL) liikmesriikidel võimalus minna väliskaubandusstatistika koostamisel üle SIMSTATile (ühtse turu statistika, ingl single market statistics). See tähendab andmeesitajale halduskoormuse vähenemist, sest ELi liikmesriikide kohta statistika tegemiseks kogutakse andmeid ainult kauba lähetuse küsimustikuga. Kauba saabumise kohta saadakse andmed teiste liikmesriikide lähetusandmetest. SIMSTATile ülemineku tõttu uueneb Intrastati küsimustik 2022. aasta alguses.

Mis alates 2022. aastast Intrastati küsimustikus muutub?

Intrastati küsimustikus tehakse järgmised muudatused:

  • alates 2022. aastast tuleb kauba väärtus kajastada ainult eurodes;
  • eemaldatakse transpordiliigi, tarneklausli, koha, statistilise väärtuse ja valuutade väljad;
  • kauba lähetamise küsimustikku lisatakse andmeväli tehingupartneri käibemaksukohustuslase numbri kohta;
  • muutuvad tehinguliigi ja kombineeritud nomenklatuuri klassifikaatorid.

Alates 2022. aastast ettevõtete halduskoormus veel ei vähene, mis tähendab, et kogume edasi nii kauba saabumise kui ka lähetamise andmeid ning lähetamise andmeid senisest detailsemalt. Intrastati küsimustikust võetakse küll välja mittevajalikud väljad, kuid enamik neist on juba vabatahtlikud.

Miks lisatakse küsimus tehingupartneri käibemaksukohustuslase numbri kohta?

Uue Euroopa Parlamendi ja nõukogu ettevõtlusstatistika määruse järgi peavad ELi liikmesriikide statistikaasutused vahetama omavahel ELi riikide kauba lähetamise andmeid. Andmete vahetuseks on vaja küsida KMKRi numbrit. Määrus ei kohusta  lõpetama kauba saabumise andmete kogumist, vaid see on soovituslik. Eesti statistikaamet on otsustanud, et kui pärast üleminekuaega ja andmete analüüsi teistelt riikidelt saadud lähetusandmed kasutamiseks sobivad, siis loobutakse kauba saabumise küsimustikust.

Kuidas muutub ettevõtete halduskoormus?

Statistikaameti eesmärk on vähendada 2025. aastaks Intrastati küsimustikuga seotud halduskoormust vähemalt 35%. Kui ettevõte täidab Intrastati küsimustikest kauba saabumise küsimustikku, siis hiljemalt 2025. aastaks selle esitamise kohustus kaob ning halduskoormus väheneb 100%. Ligikaudu 40% väheneb nende ettevõtete koormus, kes esitavad andmeid nii kauba lähetamise kui ka saabumise kohta. Halduskoormus aga kasvab pisut neil, kes täidavad ainult kauba lähetamise küsimustikku, sest juurde tuleb üks andmeväli ja kirjeid tuleb kajastada senisest detailsemalt.

Kuidas andmeid kaitstakse?

Andmete vahetus teiste liikmesriikidega ei vähenda andmete turvalisust. Kõigi liikmesriikide statistikaasutused on kohustatud säilitama ja kasutama nii enda kui ka teistelt riikidelt saadud andmeid turvaliselt. Andmeid vahetatakse krüpteeritud kujul ja selleks kasutatakse turvalist kanalit. Kõiki statistikaasutusi auditeeritakse regulaarselt, et kontrollida turvareeglitest kinnipidamist. Teistele riikidele ei edastata kaupa eksportinud Eesti ettevõtte registrikoodi.

Allikas: Stat.ee