15. mail jõustub pakendiseaduse muudatus, mille kohaselt peab ettevõtja edaspidi laskma oma pakendiaruande auditeerida, kui ta laseb turule rohkem kui 20 tonni pakendeid aastas. Praegu on auditeerimise kohutuse piirmäär 5 tonni aastas. Muudatuse tulemusena vabaneb juba sel aastal ca 600 ettevõtjat pakendiaruande auditeerimise kohustusest.

Kaubanduskoda on viimastel aastatel korduvalt teinud riigile ettepaneku vabastada ettevõtjad pakendiaruande auditeerimise kohustusest, sest sellega kaasneb ettevõtjatele märkimisväärne kulu, kuid ei kaasne positiivset mõju.

Riik on vähemalt osaliselt võtnud arvesse kaubanduskoja ettepanekut, sest peagi jõustub pakendiseaduse muudatus, mille kohaselt peab edaspidi laskma pakendiaruande auditeerida ettevõtja, kes laseb turule pakendatud kaupa pakendimassiga rohkem kui kakskümmend tonni aastas (pakendiseaduse § 241 lg 3). Kehtiva pakendiseaduse kohaselt on audiitorkontrolli kohustus ettevõtjal, kes laseb turule üle 5 tonni pakendeid.

Muudatus rakendub ka 2020. aasta kohta koostatud pakendiaruandele (pakendiseaduse § 394). See tähendab, et kui ettevõtja lasi 2020. aastal turule vähem kui 20 tonni pakendeid, siis võib ettevõtja esitada pakendiaruande ilma auditeerimata hiljemalt 1. septembriks 2021 pakendiregistrisse.

Lisaks leevendab seadusemuudatus ka nende ettevõtjate olukorda, kes lasevad turule üle 20 tonni pakendeid aastas. Nimelt jõustub 15. mail muudatus, mille kohaselt on ettevõtja vabastatud kolmel järgneval aastal audiitorkontrolli korraldamisest, kui audiitorkontrolli aruande kokkuvõte on märkusteta (pakendiseaduse § 241 lg 31). Näiteks kui audiitor ei tuvasta 2020. aasta kohta koostatud pakendiaruandes midagi sellist, mis viitaks, et kontrollitud aruanne poleks korrektne, siis tuleb järgmine kord lasta pakendiaruannet auditeerida 2024. aasta andmete kohta.

Samas lisandub pakendiseadusesse põhimõte, et keskkonnaametil on põhjendatud kahtluse korral õigus nõuda ettevõtjalt pakendiaruande audiitorkontrolli teostamist ettevõtja kulul (pakendiseaduse § 264). Keskkonnaametil on see õigus ka juhul, kui ettevõtja laseb turule vähem kui 20 tonni pakendeid aastas.

Peagi jõustuvad seadusemuudatused laiendavad ka audiitorkontrolli eesmärki. Kui hetkel on audiitorkontrolli eesmärk anda hinnang pakendiregistrisse esitatud andmete õigsuse kohta, siis edaspidi kontrollib audiitor ka seda, kas ettevõtjal on piisavad rahalised vahendid pakenditega seonduvate kohustuste täitmiseks (pakendiseaduse § 241 lg 1).

Eelnevalt väljatoodud muudatused jõustuvad 15. mail. Kokku jõustub sel päeval pakendiseaduses 64 muudatust.

Pakendiaruande auditeerimise kohustuse ajalugu

  • 2015. aasta 1. jaanuaril jõustus pakendiseaduse muudatus, mille kohaselt pidid kõik pakendiettevõtjad laskma oma pakendiaruande auditeerida vandeaudiitoril.
  • 2016. aasta 1. jaanuaril leevenes kaubanduskoja ettepanekul pakendiaruande auditeerimise kohutus. Muudatuse tulemusena vabastati pakendiaruande auditeerimise kohustusest need ettevõtjad, kes lasevad turule alla viie tonni pakendeid aastas.
  • 2021. aasta 15. mail jõustub muudatus, mille kohaselt peab pakendiaruannet laskma auditeerida ettevõtja, kes laseb turule üle 20 tonni pakendeid aastas. Lisaks jõustub muudatus, mis vabastab ettevõtja kolmeks aastaks pakendiaruande auditeerimise kohutusest, kui audiitorkontrolli aruande kokkuvõte on märkusteta.

Vaata lisaks: Pakendiseadus