Teenusstandard

Standard annab ülevaate juriidilistele isikutele (sh FIE-d) kauba deklareerimisest ja ekspordi/impordi tollideklaratsioonide esitamisest Maksu- ja Tolliametile (edaspidi toll).

Transiitdeklaratsioonide esitamist selgitab Printsipaalina tegutsemise õiguse andmise teenusstandard.

Rahvusvaheliste postisaadetiste deklareerimise kohta saab lugeda teenusstandardist Rahvusvaheliste postisaadetiste tolliformaalsused.

Reisijaga kaasas oleva kauba deklareerimise kohta saab teavet teenusstandardist Reisijaga kaasas oleva kauba tolliformaalsused.

1. Üldinfo

1.1. Tollideklaratsioon tuleb vormistada ja esitada tollile juhul kui:

 • imporditakse kaupa Eestisse ühendusevälisest riigist üle kehtestatud piirmäära. Piirmääraks on impordil – 150 EURi või kauba kogus ületab Eesti maksuseadustega kehtestatud maksuvaba koguselise piiri;
 • eksporditakse Eestist ühendusevälisesse riiki kaupa, mille väärtus ületab 1000 EURi või kui kauba kogus ületab 1000 kg.

Deklareerida tuleb ühendusevälisest riigist Eestisse, Eestist ühendusevälisesse riiki toimetatavad kaubad ja kaup, mis tuleb Euroopa Liidu liikmesriigist, kuid kaubal ei ole ühenduse tollistaatust.

1.2. Ühenduse kaup on:

 • täielikult ühenduse tolliterritooriumilt saadud või toodetud kaup, mis ei sisalda ühendusevälistest riikidest imporditud kaupa;
 • vabasse ringlusse lubatud kaup; 
 • kaup, mis on toodetud vabas ringluses olevast kaubast või vabas ringluses olevast ja täielikult Ühenduse tolliterritooriumilt saadud või toodetud kaubast.

EÜ territooriumide nimekirja saab vaadata rubriigist Tolliprotseduuride rakendamine.
Ühenduse kaup kaotab ühenduse tollistaatuste, kui see tegelikult tolliterritooriumilt välja viiakse.

1.3 Mõnede kaupade sisse- ja väljavedu on keelatud või lubatud piiratult, vt täpsemat infot keeldudest ja piirangutest.

2. Tollideklaratsiooni esitamine

2.1 Tollideklaratsiooni saab esitada elektrooniliselt ööpäevaringselt mistahes asukohast või paberkandjal tolliasutusele selle lahtiolekuaegadel (täpsemat infot saab MTA kodulehelt kontaktide rubriigist).

2.2 Elektroonilisel teel tollideklaratsiooni esitamiseks saab kasutada veebipõhist tollideklaratsioonide töötlemise süsteemi COMPLEX, mille kohta saab täpsemalt lugeda rubriigist Toll > COMPLEX.

Tollideklaratsioonide elektrooniliseks esitamiseks on vaja taotleda e-maksuametis kasutajaõigused ja esitada volikirjad vastavate kontode kasutamiseks. Täpsemat infot saab lugeda uute e-maksuameti teenuste kasutajaõiguste andmise juhendist.

Server, kuhu tollideklaratsioonid sisestamisel lähevad, on üle vabariigi ühine. Tolliasutuse kood on näha deklaratsiooni aktsepteerimise numbris. Klient peab sisestama lahtrisse 30 selle tolliasutuse koodi, kelle piirkonnas kaup asub ning süsteem võtab sealt selle numbri ning lisab aktsepteerimisnumbri kombinatsiooni. Tolliasutuste koodid leiate MTA kodulehelt rugriigist Toll.

Kui 30 kalendripäeva jooksul ei ole salvestatud andmete alusel tollideklaratsiooni aktsepteeritud, kustutatakse tollideklaratsioon andmetöötlussüsteemist.

3. Kauba deklareerimisel peab klient:

 • täitma tollieeskirjades ettenähtud nõudeid;
 • esitama koos paberkandjal tolliasutusele esitatava tollideklaratsiooniga:
  • kaubaarve või muu(d) kauba väärtust ja omandiõigust tõendava(d) dokumendi(d);
  • eriloa – eeskirjades ettenähtud juhtudel;
  • muu(d) nõutava(d) dokumendi(d) seoses kauba sisse- või väljaveoga.
 • Esitama hiljemalt kaks nädalat pärast elektroonilist deklareerimist tolliasutusele, mille piirkonnas kaup deklareeriti, järgmised dokumendid:
  • importimisel kauba sooduspäritolu tõendava dokumendi (kui see oli eksportija poolt lisatud). Kui klient soovib originaalallkirjaga arvedeklaratsiooni tagastamist, säilitab toll arvedeklaratsiooni koopia;
  • maksuvabastust tõendava dokumendi, sealhulgas dumpinguvastasest ja/või tasakaalustustollimaksust, kui selle esitamine oli nõutav;
  • importimisel piirangutega seotud impordidokumendi. Esitatud dokumendil peab olema märgitud tollideklaratsiooni aktsepteerimise number.
 • märkima tollideklaratsioonile kõik tollikäitlusviisi rakendamiseks vajalikud andmed (täpsemat infot saab rubriigist COMPLEXi juhendid);
 • andma tolliametnikule teada kogu vajalik informatsioon, seoses tolliformaalsuste täitmisega;
 • osutama tolliametnikule kontrollimisel vajalikku abi ning mitte takistama kauba ja/või veoki läbivaatust;
 • teatama tollile esimesel võimalusel järelevalve all oleva kauba hävimisest või kahjustumisest koos vastavate tõendusmaterjalide esitamisega;
 • toimetama kauba tolliläbivaatuse teostamiseks tolli poolt teatatud ajal ja määratud kohta.

4. Maksude tasumine

Deklareeritud kauba eest on võimalik makse tasuda:

 • ülekandega impordimaksude ja tolli ettemaksu pangakontodele. Maksude ja maksete tasumisel pangaülekandega tuleb maksekorraldusele märkida: Makse saaja(Maksu- ja Tolliamet); Maksu- ja Tolliameti pangakonto number:
SEB PankEE351010052031000004EEUHEE2X
SwedbankEE522200221013264447HABAEE2X
Luminor BankEE401700017002872300NDEAEE2X
LHV PankEE957700771001523585LHVBEE22
Alates 30. novembrist 2018 on Maksu- ja Tolliameti pangakonto Danske Bankis suletud.

4.1 Klient võib taotleda piirkondlikult maksu- ja tollikeskuselt maksusumma tasumise tähtaja pikendamise luba.

4.2 Personaalse tolli ettemaksukonto viitenumbrit saab otsida tolli kodulehelt rubriigist Tulukontod ja viitenumbrid.

Tollideklaratsioonide esitamisel maksude tasumiseks saab kasutada koondviitenumbri rakendust e-maksuametis (loe täpsemalt koondviitenumbrist e-maksuametis).

5. Tolliteenuse osutamine

Üldjuhul teostatakse tolliformaalsusi tolli tööaegadel. Vajadusel saavad kliendid taotleda tolliteenusena kauba läbivaatuse (ka tööajal) ja muude tolliformaalsuste teostamise ka väljaspool tolli tööaega kokkulepitud kohas ja ajal.

Tolliteenuse osutamiseks tuleb esitada kirjalik taotlus tolliasutusele, kelle piirkonnas kaup asub:

 • eelmise tööpäeva kella 12.00-ks tolliformaalsuste läbiviimiseks väljaspool tööaega või
 • töönädala viimasel tööpäeval enne kella 12.00, kui tolliteenust soovitakse puhkepäevadel

5.1 Tolliformaalsuste läbiviimisest väljaspool tolli tööaega võib toll keelduda, juhul kui:

 • ei ole võimalik kasutada tolli ametisõidukit ning isikud ei kindlusta tolliametniku kohale ja tagasi sõitu tolliformaalsuste läbiviimiseks tolliteenuse teostamise kohas;
 • tollil puudub vajalik inimressurss tolliteenuse osutamiseks.

5.2 Tolliteenuse osutamise eest võetava tasu määrad vaadatakse üle ja uuendatakse kord aastas.

Kliendiga kokkulepitud kohas ja ajal tolliteenuse osutamise eest võetava tasu määrad on avaldatud tolli kodulehe rubriigis Maksustamine.
Arve teenuse osutamise eest väljastatakse kliendile kahe tööpäeva jooksul teenuse osutamise päevast arvates. Teenuse eest tasumise tähtaeg on 15 kalendripäeva arve väljastamise päevast arvates.
Teenuse eest tuleb tasuda arvel näidatud pangakontole ja tasutav summa laekub riigieelarvesse.
Lisainfot saab Rahandusministri 23. aprilli 2004. a määrusest nr 86 Tolliteenuse kulude arvutamise ja tolliteenuse eest tasumise kord.

6. Tollideklaratsiooni ja kauba kontrollimine

6.1 Elektrooniliselt esitatud tollideklaratsioonile on kehtestatud ooteaeg kuni 30 minutit.
Ooteaja jooksul toimub deklaratsioonide riskianalüüs, mille käigus võib toimuda deklaratsiooni suunamine kontrolli, millest infosüsteem klienti ka teavitab. Riskianalüüs võib kesta kuni 2 tundi. Deklaratsioonide puhul, mis on esitatud kella 8.00-st kuni 22.00-ni, toimub kauba vabastamine ooteaja jooksul (v a juhul kui riskianalüüsi tulemusena kaubad kontrolli suunatakse). Juhul kui deklaratsioon jääb staatusesse “esitatud” kauemaks kui 2 tundi, tuleb sellest teada anda sellele maksu- ja tollibüroole või tollipunkti teeninduskeskusele, mille piirkonnas kaup asub. Tolliasutuste kontaktandmed saab vaadata MTA kodulehelt Kontaktide rubriigist: http://www.emta.ee/?id=630
Peale tolliasutuse tööaja lõppu või nädalavahetustel kontrolli suunatud kaupadele viiakse täiendav dokumentide või kauba kontroll läbi järgmisel tööpäeval.

Kontrolli suunatud tollideklaratsioon kontrollitakse esimesel võimalusel, kuid üldjuhul mitte kauem kui kolme tööpäeva jooksul tollideklaratsiooni esitamisest. Klienti informeeritakse, juhul kui esmane kontrolliaeg lükkub objektiivsetel asjaoludel edasi või kontroll kestab kauem (näiteks kui kaasatakse eksperte teistest ametikondadest).

6.2 Toll võib:

 • kontrollida isikut tõendavaid dokumente, volitusi ja õigust konkreetse kauba kohta tollideklaratsiooni esitada;
 • suunata tollideklaratsioon täiendavasse kontrolli, et teha kindlaks:
  • tollideklaratsiooni ja sellele lisatud dokumentide (nt eriload, tegevusload) omavaheline vastavus;
  • kauba olemus;
  • et kauba kirjeldus võimaldab kaupa identifitseerida;
  • kauba sisse- ja/või väljaveoga seotud asjaolusid (kauba päritolu, tolliväärtust, ekspordi-impordimaksude arvestust);
 • nõuda tollideklaratsiooni või kauba kontrollimise käigus täiendavate asjassepuutuvate dokumentide esitamist;
 • suunata kaup osalisele või täielikule läbivaatusele kui lisadokumentide kontrollist ei piisa, et veenduda esitatud andmete õigsuses;
 • nõuda tagatist põhjendatud juhtudel (näit. kui tolli ei rahulda deklareeritud kauba tolliväärtus ja soovitakse tolliväärtust süvendatult kontrollida);
 • kontrollida aktsepteeritud tollideklaratsiooni kuni kolme tööpäeva jooksul;
 • tunnistada aktsepteeritud tollideklaratsioon kehtetuks, vastavalt teostatud kontrolli tulemustele;
 • pikendada erandjuhtudel kontrolli läbiviimise tähtaega;
 • võtta kaubast analüüsimiseks või muuks uurimiseks proove ja näidiseid;
 • teostada kaubakoguste mõõtmist;
 • kinni pidada kaupa;
 • vajadusel kaasata tollikontrolli läbiviimiseks eksperte teistest ametkondadest;
 • paigaldada transpordivahendile (või kaubale) tõkendeid, kindlustamaks kauba puutumatult jõudmine tolliläbivaatuse teostamise kohta;
 • rakendada vastavaid meetmeid tollideklaratsiooni ja/või kauba kontrollimise käigus ilmnenud tollieeskirjade rikkumis(t)e korral, vt lisaks tolli kodulehelt Info väärteomenetluse läbiviimisest tollis.

6.3 Kauba läbivaatus

Kauba läbivaatus toimub reeglina kauba valdaja või deklarandi juuresolekul. Klienti teavitatakse kauba läbivaatuse kohast ja ajast. Juhul kui klient ei tule tolli poolt määratud ajaks kohale, määratakse läbivaatuse tegemiseks uus tähtaeg, millest teda teavitatakse. Kui klient ei ole määratud ajaks kohale tulnud, vaadatakse kaup läbi kahe manuka juuresolekul. Toll informeerib klienti enne kaubast proovide ja näidiste võtmist ning koostab proovi(de) võtmise kohta proovivõtu protokoll kahes eksemplaris, millest üks antakse kliendile.

Läbivaatuse käigus kauba transpordivahendilt maha-, peale- ja/või ümberlaadimine, kahjustatud pakendite parandamine, pakendite avamine, pakkimine ning ümberpakkimine tehakse kauba valdaja kulul ja vastutusel. Toll vormistab kauba läbivaatuse korral akti ja sellest üks eksemplar toimetatakse kliendile üldjuhul viivitamata peale tolliläbivaatuse lõppu. Väga mahukate tolliläbivaatuste puhul võib tähtaeg olla pikem: sellisel juhul teatab tolliametnik läbivaatusakti kättesaamise aja. Siiski ei või see aeg olla pikem kui kahe tööpäeva jooksul peale läbivaatuse lõppu.

Tollikontroll viiakse läbi nii, et see ei ohustaks kedagi ega kahjustaks kontrollitavat kaupa.

7. Kliendil on võimalus:

 • teada saada, millal ja millisest tolliasutusest ta paberil esitatud ja aktsepteeritud tollideklaratsiooni kätte saab;
 • otsese ohu korral tollikontrollitsoonis olevat kaupa ilma tolli loata transpordivahendilt maha või ümber laadida;
 • taotleda kirjalikult:
  • deklareeritud andmete muutmist või kehtetuks tunnistamist pärast tollideklaratsiooni aktsepteerimist, kuid enne kauba vabastamist;
   NB! Aktsepteeritud tollideklaratsiooni kehtetuks tunnistamine ei muuda olematuks selle tollideklaratsiooniga või selle esitamisega seotud tollieeskirjade rikkumist.
  • pärast kauba vabastamist tollideklaratsiooni muutmist või kehtetuks tunnistamist;
  • kauba läbivaatust (või täiendavat läbivaatust, kui osalise läbivaatuse tulemused isikut ei rahuldanud);
  • nende kaupade vabastamist, mida tolliametnik ei soovi osalise läbivaatuse ajal kontrollida.
 • nõuda, et esmajärjekorras teostatakse loomade, kiiresti rikneva kauba ja muu kiireloomulise kaubasaadetise läbivaatus;
 • viibida kauba läbivaatuse ja/või sellest proovide ja näidiste võtmise juures;
 • saada teostatud läbivaatuse tulemuste kohta koostatud aktist endale üks eksemplar;
 • esitada tollile taotlus kauba kontrollimisel tekkinud kahjude hüvitamiseks.

8. Informatsioon:

Lisainformatsiooni tollieeskirjade kohta saab:

– piirkondlikust maksu- ja tollikeskusest; 
– tolliinfost (telefon 8800814; e-post: tolliinfo@emta.ee); 
– tolliformaalsusi teostavalt ametnikult; 
– internetist meie koduleheküljelt: www.emta.ee

Paremaks teenindamiseks ootame klientidelt tagasisidet ja ettepanekuid aadressil:
Narva mnt 9j, 15176 Tallinn
või e-posti aadressil: emta@emta.ee

Allikas: Maksu- ja Tolliamet; RMP.ee

Kategooriad: Tolliteenused