MIS ON INTRASTAT?

.

Intrastat (Intra EC Trade Statistics) on Euroopa Liidu (EL) liikmesriikide omavahelise kaubavahetuse andmete kogumise süsteem. Intrastati süsteem sai alguse 1993. aastal ELi riikide ühisturu loomise ja sellega kaasneva tollikontrolli kadumisega ELi sisepiiridel. Seetõttu kadus võimalus lähtuda statistika tegemisel ainult tollideklaratsioonide andmetest ja tekkis vajadus koguda andmeid otse väliskaubandusega tegelevatelt ettevõtetelt. Euroopa Liidu sisese kaubavahetuse puhul kasutatakse ekspordi ja impordi asemel mõisteid kauba saabumine ja kauba lähetamine (ingl arrivals and dispatches) ning ettevõtteid nimetatakse vastavalt kauba saajaks või kauba lähetajaks.

.

KES PEAVAD ESITAMA INTRASTATI ANDMEID?

.

Intrastati andmeid peavad esitama ettevõtted, mille Euroopa Liidu riikidega peetud kaubavahetuse käive ületab aruandeaastaks kehtestatud statistilise läve. Statistilise läve määrab kindlaks Statistikaamet eelmise aasta väliskaubanduse andmete põhjal. Andmete esitamise kohustuse määramisel vaadeldakse mõlema kaubavoo käivet eraldi. Andmeid tuleb esitada ainult statistilise läve ületanud kaubavoo kohta. 2020. aastal on statistilise läve väärtus Eestis kaupade lähetamisel 130 000 eurot ja saabumisel 230 000 eurot.

Intrastati andmeid tuleb esitada juhul, kui:

  • 2019. aasta andmete põhjal ületas kauba saabumise või lähetamise käive 2020. aasta statistilise läve. Sellisel juhul tuleb andmeid esitada igal kuul alates 2020. aasta algusest kuni aruandeaasta lõpuni. Kui 2019. aasta käive ületas 2019. aasta läve, tuleb andmeid esitada ka 2019. aasta kohta alates läve ületamise kuust kuni 2019. aasta lõpuni;
  • kauba saabumise või lähetamise käive ületab statistilise läve aruandeaasta (2020) jooksul. Sellisel juhul esitatakse andmed alates läve ületamise kuust kuni 2020. aasta lõpuni. NB! Kui majandusüksuse kaupade lähetamise või saabumise käive ületab 2020. aastal ka järgmiseks aastaks (2021) kehtestatud statistilise läve, tuleb andmeid esitada ka järgmisel aastal (2021). Kui majandusüksuse käive järgmiseks aastaks kehtestatud läve ei ületa, siis järgmisel aastal enam andmeid esitama ei pea.

.

MIKS ON INTRASTAT VAJALIK?

.

Intrastati andmete alusel tehakse väliskaubandusstatistikat. Väliskaubandusstatistika on oluline nii avaliku kui ka erasektori otsuste langetajatele ja kavandajatele ning seda nii maailma, Euroopa Liidu, iga liikmesriigi kui ka ettevõtte tasandil.

.

MILLISED ON INTRASTATI ANDMETE ESITAMISE TÄHTAJAD?

.

Intrastati andmed tuleb esitada iga kuu kohta eraldi. Need esitatakse Statistikaametile hiljemalt aruandekuule järgneva kuu 14. kuupäevaks kõigi eelmisel kuul ELi riikidega tehtud tehingute kohta.

.

KUST SAAB ARUANDE ESITAMISE OSAS ABI?

.

1Aruandlus OÜ spetsialistid aitavad Teid hea meelega aruannete esitamisel. Omame aastate pikkust kogemust intrastat aruannete esitamisel. Nõuannete või pakkumise küsimiseks kirjutage meile aadressil info@1aruandlus.ee

.

.

Artikli sisu pärineb lehelt www.stat.ee

www.1Aruandlus.ee