Tegemist on tõendiga päritolumaa kohta, mis on kasutusel enamiku lepingute puhul.

  • Pole kasutuses üksnes Türgi-lepingus ja GSP-tehingus.
  • Kaupade liikumissertifikaadi EUR.1 esitamise korral, mille on välja andnud kas soodustatud riigi või territooriumi toll või mõni muu pädev valitsusasutus, käsitatakse päritolustaatusega tooteid sobivatena ühendusse importimisel osutatud tariifseid soodustusi saama.
  • Kaupade liikumissertifikaat EUR.1 antakse välja ainult eksportija või tema volitatud esindaja kirjaliku taotluse alusel (volitatud esindajana võib olla ekspedeerija).
  • Eksportöör või tema vastutusel tegutsev volitatud esindaja koostab ja allkirjastab taotluse, taotluse ja tõendi vormi ning taotlemise korra leiab Maksu- ja Tolliameti kodulehelt. Koos taotlusega esitatakse kõik vajalikud tõendavad dokumendid selle kohta, et eksporditavad tooted vastavad kaupade liikumissertifikaadi EUR.1 väljaandmise tingimustele.
  • Pädeva asutuse (Eestis Maksu- ja Tolliamet) nõudmisel kohustub eksportija esitama lisatõendid, mida võidakse nõuda selleks, et kontrollida nende toodete päritolustaatuse õigsust, mille suhtes sooduskohtlemine on õigustatud, samuti kohustub ta lubama kõnealustel asutustel kontrollida oma raamatupidamist ja toodete valmistamist käsitlevaid üksikasju.
  • Tolliametnikud kinnitavad tõendi või eksportöör kinnitab spetsiaalse lihtsustatud templiga.
  • Päritolusertifikaadi varguse, kadumise või hävimise korral võib eksportija taotleda selle välja andnud pädevalt valitsusasutuselt duplikaati nende valduses olevate ekspordidokumentide põhjal. Sel viisil väljaantud duplikaadil vastavasse lahtrisse lisatakse märge Duplicate (ingl k) koos selle väljaandmiskuupäeva ja originaalsertifikaadi seerianumbriga.
  • Kehtivusaeg on lepingutes erinev, kõige üldisem on neli kuud.
  • Võidakse anda ka tagantjärele, koopia või asendava tõendina ka siis, kui viidatakse, et varem välja antud tõendit pole sihtriigis tehnilistel põhjustel kinnitatud, nt tõendi vigase või mittetäieliku täitmise pärast. Tagasiulatuvalt väljaantud päritolusertifikaadile vastavasse lahtrisse lisatakse kiri Issued retrospectively (ingl k).